Ispravno uzimanje abdesta


(Abdest je obavezno, Šerijatom ograničeno i propisano čišćenje 
poslije posebnih uzroka.) PROPISANOST I VRIJEDNOST ABDESTA 


Propisanost abdesta 


Abdest  je  propisan  Kur‟anom  i  Sunnetom.  Uzvišeni  Allah 
kaže: 

”O vjernici, kad hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje 
do  iza  lakata  operite  –  a  dio  glava  svojih  potarite  –  i  noge 
svoje do iza članaka.  (El-Maide, 6.) 
                                                  
U tom smislu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
je rekao: ”Nikome od vas, sa izgubljenim abdestom namaz neće 
biti primljen sve dok ponovo ne uzme abdest.” 8 Vrijednost abdesta 

Kolika  je  vrijednost  biti  pod  abdestom  najbolje  potvrĊuju 
Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, rijeĉi: ”Hoćete li da vam 
                                                 
8  Buhari, 135. 
kaţem  ĉime  Allah  briše  grijehe  i  uzdiţe  poloţaje?”  Rekli  su: 
”Hoćemo,   Allahov   Poslaniĉe!”   Odgovorio   je:      "Uzimanjem 
abdesta  taĉno  onako  kako  je  propisan,  mnoštvom  koraka  na 
putu  do  dţamije  i  išĉekivanjem  namaza,  jednog  iza  drugog.  To 
vam je kao straţarenje.” 9

Prenosi  Ebu-Hurejre,  radijallahu  anhu,  da  je    Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Kada  rob  musliman,  ”  ili  (je  kazao)  "mu‟min  (ovdje  je 
dilema kod ravije), uzimajući abdest opere svoje lice vodom, sa 
vodom  ili  posljednjom  kapljicom  vode  sa  njegovog  lica  nestane 
svaki grijeh koji je poĉinio gledajući svojim okom, a kada opere 
ruke,  sa  vodom  ili  posljednjom  kapljicom  vode  nestane  svaki 
grijeh koji je poĉinio svojim rukama, tako da ostane potpuno ĉist 
od grijeha.” 10
  O FARZOVIMA I SUNNETIMA ABDESTA 

Farzovi abdesta su: 

1.   nijjet srcem; 
2.   oprati cijelo lice; 
3.   oprati ruke do iza lakata; 
4.   potrati glavu od ĉela do potiljka; 
5.   oprati noge do iznad ĉlanaka; 
6.   prilikom pranja pridrţavati se redoslijeda i uzastopnosti. 
7.   uzastopnost pri uzimanju abdesta.
11


                                                 
9  Muslim, 251. 
10  Muslim, 244. 
11  Što znači ne prekidati uzimanje abdesta tako da se prethodni dio tijela koji je opran ne osuši, 
Ibn Kudame, El-Mugni, I/192 

Sunneti abdesta su: 

1.   izgovoriti Bismillah pri poĉetku abdesta; 
2.   ruke oprati tri puta; 
3.   oprati zube misvakom; 
4.   dobro izaprati usta i nos; 
5.   provući prste kroz bradu; 
6.   sve što se pere oprati dva ili tri puta, (dok pranje jedan ili 
dva puta zadovoljava); 
7.   potrati unutrašnju i vanjsku stranu ušnih školjki; 
8.   pri pranju ruku i nogu protrljati izmeĊu prstiju. ; 
9.   prilikom  pranja  ruku  i  nogu,  prvo  oprati  desnu  pa  onda 
lijevu stranu; 
10. poslije uzetog abdesta prouĉiti dovu. 

KAKO SE UZIMA ABDEST? 

1. Nijjet 

Kada  ţeliš  uzeti  abdest,  zanijeti  ga  srcem,  jer  se  djela 
vrednuju prema nijjetu. 
Allahov  Poslanik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem,  je  rekao: 
"Djela su prema namjerama." 12
  
Nijjet  se  ne  izgovara  rijeĉima,  jer  to  nije  od  sunneta 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, već je to (novotarija) bid‟at 
koga se duţnost kloniti. 


                                                 
12  Buhari,1 ;  i Muslim, 1907. 

2. Izgovoriti Bismillah 

Allahov Poslanik, sallallahu 
alejhi  ve  sellem,  kaţe:  "Nema 
abdesta      onaj     ko      prilikom 
njegovog         uzimanja         nije 
spomenuo  Allahovo  ime." 13
 Ako 
bi  ĉovjek  iz  zaborava  ispustio 
izgovor  „bismille",  abdest  bi  bio 
valjan. 
Imam Ahmed kao struĉnjak 
hadisa  kaţe:  "O  ovom  poglavlju 
nije  ništa  pouzdano  preneseno.” 
"Šejh  Usejmin  zakljuĉuje  da  je 
"bismilla”  na  poĉetku  abdesta  u 
ovom  sluĉaju  sunnet,  a  da  se 
utvrdi pouzdanost predaje o ovoj 
temi, bilo bi izgovaranje‚ bismille‟ obavezno” 14

Stalna   komisija   za   fetve   meĊutim   kaţe   da   je   hadis 
prenesen preko više puteva koji jaĉaju jedni druge, te je po njima 
izgovaranje "bismille" vadţib. Allah, dţelle še‟nuhu najbolje zna.
15
3. Oprati šake tri puta vodom, prvo desnu pa lijevu 

Allahov  Poslanik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem,  kaţe:  "Kada 
uzimate abdest, poĉnite sa vašom desnom stranom." 16

                                                 
13  Ebu _Davud, 101; Ibn –Madže, 397; Ahmed, 9/202; a Ibn -Hadžer ga ocjenjuje kao daif, 
Bulugul-Meram, 48. 
14  Šejh Usejmin, Fetava erkanil-Islam, str. 215.216. 
15  Fetve stalne komisije, 5/219 
16  Hadis je sahih. Ebu- Davud, 4141; Ibn- Madže, 402; Ahmed, 2/354. 

Od Ebu - Hurejre, radijallahu 
anhu,   se   prenosi   da  je  kazao: 
"Vidio  sam  Aliju,  radijallahu  anhu, 
kada je uzimao abdest.                                                                                                          
Prao je šake sve dotle dok bi 
postale  ĉiste...  Na  kraju  je  rekao: 
„Ţelio  sam  da  vam  pokaţem  kako 
je   Poslanik,   sallallahu   alejhi   ve 
sellem, uzimao abdest.‟ ”  17
                          


4. Izaprati usta (desnom rukom) i 
nos    (lijevom    rukom)    tri    puta 
vodom,  uzimajući  vodu  za    usta  i 
za nos iz desne šake odjednom. 
Prilikom ĉišćenja nosa uvući vodu u nos, a zatim izbaciti iz 
nosa koristeći pri tome lijevu šaku. 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaţe: ”Kada uzimaš 
abdest, dobro isperi usta.”  18
                
Isto   tako   kaţe   Poslanik,   sallallahu   alejhi   ve   sellem,: 
"Upotpuni abdest i istrljaj izmeĊu prstiju i dobro isperi nos ako ne 
postiš.” 195.  Oprati  lice tri puta od uha do uha i od korijena kose na ĉelu 
do vrha brade, i provući prste kroz bradu. 

Uzvišeni Allah kaţe:  
"... operite lica svoja…" (El-Maide, 6.) 
                                                 
17  Hadis je sahih.  Ebu- Davud, 101;  Et -Tirmizi, 48 . 
18  Ebu- Davud, 144;  Bejhaki, 1/52; Nasbur-raje, 1/16. 
19  Ebu -Davud, 142; Tirmizi, 788; i kaže da je hasen-sahih, Ibn -Huzejme, 150; Ibn -Hibban, 
Treba provući prste kroz bradu, 
jer je Ammar Ibn Jasir, onome ko se 
zaĉudio  što  to  ĉini,  rekao:  "Šta  mi 
smeta da to i ja radim kada sam vidio 
da  Allahov  Poslanik,  sallallahu  alejhi 
ve  sellem,  provlaĉi  prste  kroz  svoju 
bradu.?!" 206.  Oprati  tri  puta  ruke  od  vrhova 
prstiju do iza laktova, desnu pa lijevu. 
Uzvišeni Allah kaţe: 

"... i ruke svoje do iza lakata..."  (El-
Maide, 6.)    

Allahov     Poslanik,     sallallahu 
alejhi   ve   sellem,   je   rekao:   "Moji 
sljedbenici će od tragova abdesta na 
Sudnjem    danu    doći    sa    bijelim 
oznakama  na  ĉelu  i  bijelim  rukama  i 
nogama.  Zato,  ko  je  od  vas  u  stanju 
prati i više od onoga što  se pere za 
abdest, neka pere."  21
                       


7.  Potrati  (mesh)  glavu  vlaţnom  rukom  jedanput,  poĉevši 
sprijeda nazad i obratno. 

Uzvišeni Allah kaţe: "... i glave svoje potarite..."  (El-Maide, 6.) 
                                                                        
                                                 
20  Hadis je sahih. –Sahih.u-Tirmizi, 29. 
21  Buhari, 136; i Muslim, 246. 
Prilikom      potiranja      glave 
mokrom   rukom   prvo   poĉeti   sa 
prednjom stranom, jer u hadisu stoji 
da  je  Allahov  Poslanik,  sallallahu 
alejhi   ve   sellem,   svojim   rukama 
potrao   glavu   tako   što   je   poĉeo 
sprijeda   glave   i   povukao   ih   do 
potiljka, a zatim ih vratio nazad." 22


Što se tiĉe potiranja vrata, ne 
postoji ni jedan vjerodostojan hadis 
da je to Poslanik sallallahu alejhi ve 
sellem  ĉinio,  tako  da  se  to  ne  smije  ni  raditi.  Postoje  dva 
neprihvatljiva    hadisa    o    potiranju 
vrata.  Prvi  prenosi  imam  Ahmed  u 
kojem   se   kaţe   da   je   Poslanik 
sallallahu  alejhi  ve  sellem,  potirao 
glavu  toliko  da  je  dostigao  prostor 
izmeĊu ušiju na zadnjem dijelu glave 
i dio vrata ispod toga. Ĉak i ako bi se 
prihvatio ovaj hadis, vrat se ne potire 
posebno,  nego  je  to  samo  u  cilju 
većeg  obuhvatanja  prilikom  potiranja 
glave.  U  drugom  hadisu  se  kaţe  : 
"Potiranje   vrata   je   osiguranje   od 
okova  .”  MeĊutim,  Nevevi  za  ovaj 
hadis kaţe da je mevdu (laţan), a neka ulema kaţe da je daif.
238.  Potrati  unutrašnji  dio  ušiju  kaţiprstima,  a  palcem  vanjski 
dio. 
                                                 
22  Buhari, 185; i Muslim, 235. 
23  Pogledaj " Nejlul-Evtar”, 1/194 
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potrao je uši 
tako što bi kaţiprste stavio u uši, a palĉeve iza ušiju." 24
  
Ruke se ne kvase posebno za potiranje ušiju već se istom 
vodom od mesha glave potiru i uši.  
Prenosi se od Ebu- Umame, radijallahu anhu, da je kazao: 
"Vjerovjesnik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem,  uzeo  je  abdest,  pa  je 
umio  lice  tri  puta,  oprao  ruke  (iznad  laktova)  tri  puta  i  potrao 
glavu, a potom rekao:'Uši su dio glave.'
25


9.  Oprati  noge  tri puta od vrhova prstiju do iza ĉlanaka, desnu 
pa lijevu. 
Uzvišeni Allah kaţe: 

"...  i  noge  svoje  do  iza  članaka…" 
(El-Maide, 6.) 


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve   sellem,   je  rekao:  "Kada   uzimaš 
abdest, istrljaj izmeĊu prstiju." 26

Sunnet  je  da  se  to  ĉini  malim 
prstom lijeve ruke. 
Prenosi se od El-Mustevreda Ibn 
Šeddada, radijallahu anhu, da je rekao: 
"Vidio     sam     Allahovog     Poslanika, 
sallallahu  alejhi  ve  sellem,  da  pere 
prste   nogu   malim   prstom   njegove 
ruke."  27

                                                 
24  Hadis je sahih. Ebu- Davud, 135. 
25  Hadis je sahih. Et -Tirmizi, 37. 
26  Hadis je sahih. Et- Tirmizi, 38 ;  Ibn- Madže, 448. 
27  Hadis je sahih. Et -Tirmizi, 40 ; Ibn- Madže, 446.    

Poslije uzetog abdesta prouĉiti: "Ešhedu  en  la  ilahe  ilallahu  vahdehu  la  šerike  lehu  ve 
ešhedu      enne      Muhammeden      abduhu      ve      resuluhu. 
Allahummedţ„alni         minet-tevvabine         vedţ„alni         minel-
mutetahhirine."  (Svjedoĉim  da  nema  Boga  osim  jednog  jedinog 
Allaha, koji nema nikakva sudruga i svjedoĉim da je Muhammed 
Njegov  rob  i  Njegov  poslanik.  Allahu,  uĉini  me  od  onih  koji  se 
kaju i uĉini me od onih koji se ĉiste.)
 28
  

Allahov  Poslanik,sallallahu  alejhi  ve  sellem,  je  rekao:  "Ko 
lijepo i propisno uzme abdest, a zatim prouĉi: „Ešhedu en la ilahe 
illallah... i  Allahummedţ„alni minet-tevvabine... otvorit će mu se 
svih osam dţennetskih kapija da uĊe na koja god bude htio." 29
     ŠTA ĆE POKVARITI ABDEST 

1.  Sve  što  izaĊe  na  analne  otvore  (prednji  i  zadnji): 
mokraća, izmet, vjetar, zatim sperma, vedijja i mezija (Vedijja je 
sluz   /sekret   prostate/   koja   se   ponekada   pojavljuje   poslije 
napornog  mokrenja,  a  mezija  je  sluz  koja    kod  muškarca  i  kod 
ţene izlazi prilikom nadraţaja i nije potrebno iza njih se kupati, ali 
                                                 
28 Muslim bilježi prvi dio dove, 234, dok drugi dio dove, koja je  sahih, bilježi Et- Tirmizi, 55 i Ibn- 
Madže, 470.  
29  Muslim, 234 ; Et -Tirmizi, 55 ; Ibn -Madže, 470 
Na našem putu do uspjeha dr ž imo se Kur'ana i Sunneta   39 
je potrebno oprati tragove vedijje i mezijje sa tjela i odjeće jer su 
neĉisti.  Ako  se  posumnja  u  puštanje  vjetra,  to  ne  utiĉe  na 
valjanost abdesta osim u sluĉaju da se ĉuje zvuk ili osjeti miris. 

2. Duboki san pri kome se izgubi svijest, osim u sluĉaju da 
se  zaspi  u  takvom  poloţaju,  pri  kome    uopće  nije  moguće  da 
ĉovjek izgubi abdest. Prenosi se od Enesa Ibn Malika gdje kaţe 
da  su  ashabi  Allahovog  Poslanika,  sallallahu  alejhi  ve  sellem, 
išĉekivali jaciju, pa bi im glave popadale (pridrijemali bi), a zatim 
bi klanjali i ne bi se abdestili.” 30
 Ispravno je da samo duboki san 
kvari abdest, a granica izmeĊu dubokog i lahkog sna je buĊenje 
prilikom ispuštanja vjetra ili ako bi mu ispalo nešto što drţi u ruci i 
to se primijeti, a Allah najbolje zna. 

3. Gubljenje svijesti bez obzira da li se radilo o padanju u 
nesvijest,   pijanstvu   ili   ludilu,   jer   osoba   kojoj   je   svijest 
poremećena nije  sigurna da nije izgubila abdest.  

4. Dodirivanje polnog organa direktno dlanom ili prstima 
ruke, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao: 
”Neka onaj ko dodirne svoj polni organ ne klanja sve dok ponovo 
ne uzme abdest.” 31


5.  Strastveno  dodirivanje  ţene  prema  jaĉem  (radţih) 
mišljenju  je  da  ne  kvari  abdest  ukoliko  ne  doĊe  do  izluĉivanja 
mezijja  zbog  uzbuĊivanja.  Dokaz  za  ovaj  stav  je  hadis  Aiše, 
radijallahu  anha,  da  ju  je  Poslanik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem, 
poljubio, a poslije nije uzimao abdest. 
Od  Aiše,  radijallahu  anha,  prenosi  se  da  je  kazala  da  je 
Poslanik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem,  poljubio  jednu  od  svojih 
ţena pa je izašao na namaz i nije se abdestio.  Urve Ibn Zubejr 
                                                 
30  Hadis je sahih. Ebu -Davud, 200. 
31  Hadis je sahih. Et –Tirmizi ; 82, Ibn -Madže, 479.             
Na našem putu do uspjeha dr ž imo se Kur'ana i Sunneta   40 

(njen  sestrić)  je  rekao:  ”Ko  je  ta  ako  nisi  ti”?  Pa  se  ona, 
radijallahu anha, nasmijala.
27
MEKRUHI ABDESTA 

1. Pranje dijelova tijela više od tri puta, jer se prenosi da 
je neki beduin došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i pitao 
ga  o  abdestu,  što mu je    Poslanik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem, i 
pokazao, preporuĉio  po tri puta, a onda je rekao:”Ovo je abdest, 
pa ko nešto na ovo doda, loše je postupio i zulum poĉinio.” 28


2.  Prosipanje  vode, jer kada je Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, prošao pored Sa'da, radijallahu anhu, dok je uzimao 
abdest  rekao  mu  je:  ”Ne  rasipaj  (vodu)!”  Sa'd  je  pitao:  ”Zar  i  u 
vodi ima rasipništva?” Odgovorio je: „Da, ĉak i da je ispred tebe 
rijeka.” 29
KADA JE MUSTEHAB (PREPORUĈENO) PROMIJENITI 
ABDEST 

1.  Kada  se  ne  moţe  kontrolisati  mokraća  i  vjetar  i 
većinu  svoga  vremena  ima  nagon  za  mokrenjem  i  puštanjem 
vjetra,  mustehab  (lijepo)  mu  je  za  svaki  namaz  promijeniti 
abdest. 

                                                 
27  Hadis je sahih.  Ebu- Davud, 189. 
28  Hadis je hasen-sahih. Ebu -Davud, 135;  Ibn- Madže, 422; En- Nesai, 140 .   
29  Hadis je da´if, Ibn –Madže, 425.  


2. Onome ko je ogasulio i spremio umrlog ili ga nosio, 
jer  je  Allahov  Poslanik,  sallallahu  alejhi  ve  sellem,  rekao:  ”Ko 
okupa  umrlog,  neka  uzme  gusul,  a  ko  ga  ponese,  neka  uzme 
abdest!” 30
  
Ovaj  hadis  ukazuje  na  to  da  je  kupanje  u  tom  sluĉaju 
vadţib.  MeĊutim,  iz  rijeĉi  Ibn  Omera  vidi  se  da  ashabi  to  nisu 
tako  razumjeli,  nego  su  to  smatrali  mustehabom,  lijepim  i 
preporuĉljivim  što  dokazuje  sljedeći  hadis:  ”Niste  se  duţni 
okupati kada okupate svoje umrle, jer oni nisu  neĉisti. Dovoljno 
vam  je  da  operete  ruke.” 31
  Od  Ibn  Omera,  radijallahu  anhu,  se 
prenosi:  ”Kupali  smo  mrtvace,  neki  od  nas  su  se  nakon  toga 
kupali a neki nisu.” 32
  

3.  Prije spavanja, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi 
ve  sellem,  Bera  Ibn  Azibu  rekao:  ”Kada  poĊeš  u  postelju  uzmi 
abdest isto onako kao što ga uzimaš za namaz. ”  33

SAHIBI UZUR 

Ko  bude  imao  neki  uzur  (smetnju),  (nemogućnost  drţanje 
mokraće, nekontrolisan izlazak vjetra ili istihazu), da bi bio ĉist za 
namaz mora ispuniti slijedeće uvjete: 

                                                 
30  Ebu -Davud, 3161; Et-Tirmizi, 993  i Albani u Ahkamul-dženaiz, str. 53.-54.  Za hadis kaže da 
je  hasen. 
31  El- Bejhaki, 3/398 i El -Hakim, 1/396 i kaže da je sahih po kriteijima Buharije, a Zehebi je to 
potvrdio. 
32  Hadis je  sahih. Ed- Darekutni, 191. 
33  Buhari, 247 ; Muslim, 2710. 
    oprati   mokraću   ili   krv   nakon   nastupanja   namaskog 
vremena 
    zaštititi  se  krpom  koja  će  sprijeĉiti  odlijevanje  krvi,  ili 
zamotati   polni   organ   neĉim   što   će   sprijeĉiti   izlazak 
mokraće 
    kad  nastupi  namasko  vrijeme  uzeti  abdest  za  dotiĉni 
namaz, a potom ne obraćati paţnju hoće li nešto isteći ili 
se ispustiti 
    s  jednim  abdestom  moţe  se  klanjati  samo  jedan  farz-
namaz i više sunneta. Ako se desi da bude izmeĊu dva 
pojavljivanja  mokraće  ili krvi  toliko  vremena  da se  moţe 
oĉistiti, uzeti abdest i obaviti namaz, onda je sahibi uzur 
duţan u tom vremenu oĉistiti se i klanjati. 

U  tom  smislu,  treba  napomenuti  da  je    Allahov  Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, za ţenu koja poslije menstruacije ima 
istihazu  rekao:  ”Ostavljat  će  namaz  u  danima  dok  joj  traje 
uobiĉajena menstruacija. Nakon toga će se okupati i za svaki će 
namaz uzimati abdest, a postit će i klanjat će.” 34
  
34  Hadis je sahih. Et-Tirmizi, 126 i Ibn- Madže, 625. 

Tekst preuzet sa: tewhid.ucoz.com